location planina cer

Planina Cer smeštena je u sverozapadnom delu Srbije i predstavlja ka severu najistureniju ostrvsku planinu južnog oboda Panonskog basena. Nalazi se u zapadnoj Srbiji, tridesetak kilometara od grada Šapca. Većim delom je pod šumama različitih vrsta hrasta (cer, medunac, kitnjak), bukve, lipe i graba sa primesama jasena, javora i bresta, a na nižim nadmorskim visinama nalaze se poljoprivredne površine.

NIDSBE „Josif Pančić“ godinama organizuje uz pomoć Matice srpske naučnoistraživačke kampove na ovoj planini sa ciljem istraživanja biodiverziteta. Kampovi se organizuju tri puta godišnje: u proleće, leto i jesen.

Značajne publikacije u čijem su radu, pisanju ili podrškom učestvovali članovi našeg Društva, možete pogledati ovde.

 

Prisutne sekcije na dosadašnjim kampovima bile su: botanička, mikološka, entomološka, mirijapodološka, herpetološko-batrahološka, ornitološka. Svi do sada prikupljeni podaci su georeferencirani, a neki od značajnijih su: Picus canus (siva žuna) koja je prvi put na ovom području zabeležena na prolećnom kampu 2019. godine, gljiva Volvariella bombycina koja je strogo zaštićena vrsta u Srbiji, osolika muva Eumerus ovatus koja je izuzetno retka i beležena je još samo na Zlatiboru i mnogi drugi. Prikupljanje podataka sa područja planine Cer od izuzetne je važnosti, jer osim što je područje svrstano u IBA (Important bird area), nema nikakav drugi status vezan za zaštitu, pa svi dobijeni podaci imaju ogroman značaj za nauku i zaštitu prirode u Srbiji. Cilj članova NIDSBE „Josif Pančić“   je da doprinesu u procesu zaštite ovog prelepog i vrstama bogatog područja.