location Rusanda

Park prirode „Rusanda“ je zaštićeno područje koje se nalazi u Srednjobanatskom okrugu, na teritoriji grada Zrenjanina, opštine Novi Bečej i atara sela Melenci i Kumane. Zauzima površinu od oko 1160 hektara u okviru kojeg se nalazi najveće slatinsko jezero u Srbiji, jezero Rusanda. Jezero se sastoji iz dva kraka Male i Velike Rusande, a obala jezera okružena je fragmentisanim tršćacima, obradivim površinama, slatinskim pašnjacima i naseljem Melenci. U okviru zaštićenog područja, u parku površine četiri hektara, nalazi se istoimena banja koja je u svom radu aktivna od 1867. godine, a sam park predstavlja jedini šumoliki prostor u srednjem Banatu. Nivo vode u jezeru varira u zavisnosti od padavina i podzemnih voda, a tokom pojedinih žarkih leta dešava se i da jezero u potpunosti presuši. Izrazita oscilacija vodostaja, na mesečnom, nedeljnom, pa i dnevnom nivou privlači brojne ptice iz porodice šljukarica, posebno u periodu seobe. Na slatinama oko jezera rastu neke od specifičnih slatinskih vrsta biljaka (poput panonskog endema Suaeda pannonica), kojima se hrane pojedini specijalizovani insekti kao što su različite vrste slatinskih stenica. Jedinstevnost kontinentalnih slatinskih staništa, stepa, vlažnih livada i pustara Banata, zaintrigirala nas je i privukla davne 2009. godine kada smo održali prvi naučno-istraživački kamp. Od tada do danas naučno-istraživački kampovi na ovom području neometano su se održavali, uz manje ili veće prekide, a mi smo se trudili da što bolje istražimo ove predele, radi efektivnije zaštite ekosistema i vrsta ovog područja.