location Tara

Tara je srednje visoka planina Starovlaško-raške planinske visije sa najvišim vrhom Zborište na 1.544 metra nadmorske visine, iako je najviši vrh samog Nacionalnog parka – Kozji rig za nekih pedesetak metara viši. Prostor Tare je Nacionalnim parkom proglašen 13. jula 1981. godine i njeno šire područje je identifikovano i kao područje značajno za biljke (Important Plant Areas – IPA), područje značajno za ptice (Important Bird Areas – IBA) i kao područje značajno za dnevne leptire u Srbiji (Prime Butterfly Areas in Serbia – PBA). Osim toga, nalazi se u okviru EMERALD mreže i ekološke mreže Natura 2000. Takođe je predviđen kao potencijalni prekogranični rezervat biosfere kao deo UNESCO-ovog „Man and the Biosphere“ programa. Tara je značajno šumsko stanište, među kojima su i staništa reliktnog karaktera, sa dominacijom mešovitih smrčinih, jelovih i bukovih šuma. Bogata je velikim brojem reliktnih i endemičnih vrsta, te je prepoznatljiva kao prirodno stanište Pančićeve omorike (Picea omorika) i Pančićevog skakavca (Pyrgomorphella serbica). Zanimljivo je napomenuti i da najveća populacija mrkog medvjeda (Ursus arctos) u Srbiji obitava baš na prostoru Tare. 

Naučno-istraživački kamp na Tari se održava počev od 2021. godine kao rezultat saradnje NIDSBE „Josif Pančić“ sa Maticom Srpskom i Departmanom za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. 

Ciljevi održavanja ovog kampa su, pored prikupljanja podataka u svrhu zaštite prirode,  osposobljavanje mladih biologa i ekologa za samostalan naučno-istraživački rad kao i edukacija javnosti o značaju očuvanja biodiverziteta i prirodnih bogatstava.